ZACHODNIOPOMORSKIE
STOWARZYSZENIE
KURATORÓW
SĄDOWYCH

Home  I  Artykuły  I  Kontakt
30.04.2010

Protokół z Walnego Zebrania Członków

Pogorzelica, dnia 28 kwietnia 2010 r.

 

Protokół

z Walnego Zebrania Członków

Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych

dnia 28.04.2010 r.

w Pogorzelicy OW Bocianie Gniazdo

 

 

W dniu 28 kwietnia 2010 roku w Pogorzelicy odbyło się Walne Zebranie Członków Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych z siedzibą w Szczecinie (zgodnie z § 28 statutu Stowarzyszenia).

 

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia udział wzięło 68 członków. Lista obecnych członków stanowi załącznik nr 1 protokołu.

 

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Marek Lach zapoznając obecnych z celem spotkania. Prezes powitał na zebraniu Kuratora Okręgowego p. Krystynę Czyżewską, Zastępcę KO Katarzynę Nowakowską – Strojek, Zastępcę KO Agnieszkę Miśkiewicz oraz kuratorów zawodowych SR w Kołobrzegu Adama Syldatk i Pawła Bogdańskiego. Prezes podziękował Kuratorowi Okręgowemu Krystynie Czyżewskiej za umożliwienie organizacji zebrania w OW w Pogorzelicy.

Następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego, protokolanta zebrania i komisji skrutacyjnej:

- na przewodniczącego zebrania zgłosił: Aleksandra Cywińskiego

- na protokolanta zgłosił: Agnieszkę Kachlicką – Klimek

- na członków komisji skrutacyjnej zgłoszono: Annę Nowakowską, Magdalenę Durkę, Mateusza Czyżewskiego.

 

 

 

Kandydaci wyrazili zgodę. Członkowie Zebrania wybrali kandydatów jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Uchwała o wyborze przewodniczącego, protokolanta i komisji skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 protokołu.

 

Przewodniczący zaproponował porządek obrad:

1. przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2009

2. głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za rok 2009

3. przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2009

4. głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2009

5. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

6. głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej

7. głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium

8. przedstawienie przez Prezesa planu działania, zamierzeń

9. dyskusja wolne wnioski

10. głosowanie nad uchwałą dotyczącą programu działania Stowarzyszenia

11. zamknięcie zebrania

 

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez członków Zebrania w głosowaniu jawnym. Uchwała o przyjęciu porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad.1 - sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2009 i 2010 (do chwili obecnej)

Sprawozdanie zostało przedstawione w formie prezentacji multimedialnej. Sprawozdanie merytoryczne przedstawiali wspólnie Przewodniczący i Prezes Stowarzyszenia. Prezes podziękował za przygotowanie prezentacji Renacie Dziatko oraz poinformował, iż tekst sprawozdania został ujawniony na stronie internetowej www.kurator.eu. Sprawozdanie merytoryczne stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przy omawianiu działalności Stowarzyszenia dodatkowo głos zabrali:

- Aleksander Cywiński – wiceprezes Stowarzyszenia, który opisał akcję „Trzeźwa młodość – jasna przyszłość” organizowaną we współpracy z KMP w Szczecinie i GKRPA w Szczecinie. A. Cywiński opisał także dotychczasowe wyjazdy integracyjne oraz poinformował, że dnia 20.05.10 planowany jest kolejny wyjazd rowerowy do Berlina.

- Katarzyna Nowakowska – Strojek – zastępca Kuratora Okręgowego, która opisała podjęte przez Stowarzyszenie i Biuro Kuratora Okręgowego działania zmierzające do utworzenia ośrodków kuratorskich, zadania ośrodków, procedury ich powołania oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych na ich prowadzenie (z innych źródeł niż budżet sądów rejonowych).

- Tomasz Macul – kurator SR w Goleniowie, który przestawił program Szansa, działający na terenie Polski, jako wzorcowy do pozyskiwania funduszy na prowadzenie ośrodków kuratorskich. T.Macul podkreślił, że Stowarzyszenie nawiązało współpracę z p.Bojko-Klupa - koordynatorem projektu Szansa.

- Marcin Filipczak – kurator SR Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, kapitan drużyny piłki nożnej kuratorów FC Probacja, który opisał sukcesy drużyny. Dodatkowo podkreślił, że udział drużyny w turniejach ma wymiar nie tylko integracyjny, ale także ma za zadanie propagować zawód kuratora sądowego. W.w podziękował fanklubowi, do którego należą także kuratorzy zawodowi. Zaprezentowana została nowa koszulka drużyny z nadrukiem logo Stowarzyszenia. M. Filipczak poinformował, iż kolejny turniej odbędzie się dnia 15.05.10 r.

- Adam Syldatk – kurator SR w Kołobrzegu, który opisał genezę przystąpienia kuratorów okręgu koszalińskiego do Stowarzyszenia, podziękował za wprowadzenie w życie idei Stowarzyszenia, zapewnił o woli zaktywizowania działalności w okręgu koszalińskim.

 

 

 

Ad. 2. głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za rok 2009

Przewodniczący przypomniał treść § 30 statutu Stowarzyszenia, zgodnie z którym: „Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że pozostałe postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne, zgromadzeni mogą jednak uchwalić głosowanie tajne”.

Głosowanie było jawne.

 

Komisja skrutacyjna podała, że:

- za przyjęciem głosowało: 68

- przeciw głosowało:0

- wstrzymało się:0

 

W związku z powyższym Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok 2009 – uchwała stanowi załącznik nr 5 protokołu.

 

Ad. 3. - sprawozdanie finansowe za rok 2009 r.

Sprawozdanie zostało przedstawione przez wiceprezesa Stowarzyszenia Aleksandra Cywińskiego. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Wiceprezes wyjaśnił członkom Stowarzyszenia, że księgowość zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości jest prowadzona w formie ksiąg rachunkowych, a o zgodność z prawem i zasadami rachunkowości dba zatrudniony przez Stowarzyszenie księgowy. Przewodniczący zachęcił wszystkich chętnych członków do osobistego wglądu do dokumentacji księgowej.

 

 

Ad. 4 – głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2009

Przewodniczący przypomniał treść § 30 statutu Stowarzyszenia, zgodnie z którym: „Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że pozostałe postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne, zgromadzeni mogą jednak uchwalić głosowanie tajne”.

Głosowanie było jawne.

 

Komisja skrutacyjna podała, że:

- za przyjęciem głosowało: 68

- przeciw głosowało:0

- wstrzymało się:0

-

W związku z powyższym Walne Zebranie członków Stowarzyszenie podjęło uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2009 – uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu

 

Ad. 5 – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił członek komisji Tomasz Macul – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Z treści sprawozdania wynikało, iż Komisja nie zgłosiła uwag do treści sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu. Komisja zwróciła jednak uwagę na niską ściągalność składek członkowskich.

Tomasz Macul, jako członek Komisji Rewizyjnej złożył wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium.

 

Ad. 6 – głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący przypomniał treść § 30 statutu Stowarzyszenia, zgodnie z którym: „Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że pozostałe postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne, zgromadzeni mogą jednak uchwalić głosowanie tajne”.

Głosowanie było jawne.

 

Komisja skrutacyjna podała, ze:

- za przyjęciem głosowało: 68

- przeciw głosowało:0

- wstrzymało się:0

 

W związku z powyższym Walne Zebranie członków Stowarzyszenie podjęło uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej – uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu

 

Ad. 7 – głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium

Przewodniczący przypomniał treść § 30 statutu Stowarzyszenia, zgodnie z którym:

„Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że pozostałe postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne, zgromadzeni mogą jednak uchwalić głosowanie tajne”.

Głosowanie było jawne.

Komisja skrutacyjna podała, że:

- za udzieleniem absolutorium głos oddało: 68

- przeciw udzieleniu absolutorium głos oddało:0

- wstrzymało się: 0

 

W związku z powyższym Walne Zebranie członków Stowarzyszenie podjęło uchwałę o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok 2009 – uchwała stanowi załącznik nr 10 protokołu

 

 

Ad. 8. Przedstawienie planu działania Stowarzyszenia

W tym miejscu Prezes Stowarzyszenia przedstawił zamierzenia, plan działania Stowarzyszenia i jako zadania priorytetowe przedstawił:

  1. pozyskanie siedziby z zasobów UM w Szczecinie
  2. podjęcia działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa kuratorów sądowych w pracy, zwłaszcza przez organizowanie szkoleń dla kuratorów

3. złożenia wniosku o przyznanie statutu organizacji pożytku publicznego w Szczecinie (zaprosił osoby chętne do sporządzenia wniosku do zgłoszenia się)

Powyższe punkty zostały zawarte w propozycji uchwały dotyczącej programu działania. Przewodniczący przypomniał, iż zgodnie z § 31 pkt a statutu Stowarzyszenia do zadań Walnego Zebrania Członków należy ustalenie programu działania.

 

Dodatkowo Prezes podkreślił, że do bieżących zdań Stowarzyszenia należą:

 

1.Poszerzanie oferty prowadzonych przez Stowarzyszenie Punktów Konsultacyjnych (poprzez pozyskiwanie specjalistów, wolontariuszy i aplikowanie o środki na ich działalność);

2. W miarę możliwości – tworzenie kolejnych Punktów;

3. Udział Stowarzyszenia w Tygodniu Inicjatyw Pozarządowych (24-30 maja 2010 roku), prezentacja Stowarzyszenia i jego dotychczasowej działalności w trakcie IX Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI - w dniu 30 maja 2010 roku;

4. Zorganizowanie we współpracy z Wydziałem Prewencji KMP Szczecin akcji edukacyjnej dla rodziców, mającej na celu podniesienie poziomu świadomości i wiedzy na temat roli i zadań obu instytucji (Policji i Kuratorskiej Służby Sądowej) w szeroko rozumianym postępowaniu ws. nieletnich – wrzesień 2010 roku;

5. Udział przedstawicieli Stowarzyszenia w obchodach 10–lecia działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych (Uroczystym Zgromadzeniu, które odbędzie się dnia 12.05.2010 r.)

 

Ad. 9. Dyskusja wolne wnioski

Głos zabrała Krystyna Czyżewska Kurator Okręgowy dziękując za działania kuratorów podjęte w ramach Stowarzyszenia, zapewniła o swoim poparciu.

Prezes Stowarzyszenia złożył specjalne podziękowania członkom Stowarzyszenia:

- Aldonie Mateja – za pomoc w tworzeniu strony internetowej

- Marcinowi Bublewiczowi – za udostępnienie zdjęć swojego autorstwa na stronę internetową

- Bartłomiejowi Kędra – za administrowanie stroną internetową.

 

Ad. 10 – głosowanie nad uchwałą o dotyczącą programu działania Stowarzyszenia:

Przewodniczący otworzył głosowanie nad uchwałą dotyczącą programu działania Stowarzyszenia. Głosowanie było jawne.

Komisja Skrutacyjna podała, że:

- za przyjęciem głosowało: 68

- przeciw:0

- wstrzymało się:0

 

W związku z powyższym uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Przewodniczący kończąc zebranie podziękował wszystkim zebranym za obecność. Na tym obrady zakończono.

 

Załączniki:

Nr 1 - Lista obecności

Nr 2 - Uchwała o wyborze przewodniczącego, protokolanta i komisji skrutacyjnej

Nr 3 – Uchwała o przyjęciu porządku obrad

Nr 4 – Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009

Nr 5 – Uchwała o przyjęciu przez Walne Zebranie Członków sprawozdania merytorycznego za rok 2009

Nr 6 - Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Nr 7 – Uchwała o przyjęciu przez Walne Zebranie Członków sprawozdania finansowego za rok 2009

Nr 8 – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Nr 9 – Uchwała o przyjęciu przez Walne Zebranie Członków sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Nr 10 – Uchwała o udzieleniu Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium

Nr 11 – Uchwała o przyjęciu przez Walne Zebranie Członków programu działania Stowarzyszenia.

 

 

 

Protokolant Przewodniczący Zebrania

................................................... ........................................................